Demokrasi ve Laiklik Buluşması: “Zorunlu din dersleri kaldırılsın”

Aleviler ve demokrasi güçleri adil, eşit bir düzen, eşit yurttaşlık hakkı, demokrasi ve laiklik için birçok kentte Demokrasi ve Laiklik Buluşması düzenledi. Eşit yurttaşlık talebinde bulunan Aleviler, zorunlu din derslerinin kaldırılmasını istedi.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği çatı örgütleri ve bağlı dernek şubeleri eşit yurttaşlık, adil düzen ve eşitlik, demokrasi ve laiklik için 27 Şubat Pazar günü alanlardaydı.

İstanbul Kadıköy’de, Adana İnönü Parkı’nda, Antalya Attolos Meydanı’nda, Eskişehir Ulus Meydanı’nda, İzmir Alsancak’ta, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda, Samsun Çobanlı İskelesi’nde olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde saat 15.00’te Aleviler ve demokrasi güçleri eşit yurttaşlık haklarını, demokrasi ve laiklik isteklerini bir kez daha dile getirdi.

Demokrasi ve laiklik vurgusu

Yapılan ortak basın açıklamasında, Diyanet’in varlığı sorgulandı ve ve eşit yurttaşlık talep edildi.

“Eşit yurttaşlık hakkı tanınsın”, “Zorunlu din dersleri kaldırılsın”, “Diyanet lağvedilsin”, “Cemevleri ibadethanelerimizdir”, “Dergahlarımızı istiyoruz” talebini bir kez daha haykıran Aleviler, 20. Milli Eğitim Şûrası’nda 4-6 yaş grubundaki çocuklar için alınan “din eğitimi” tavsiye kararını yüksek sesle protesto etti.

Çağrıcı kurumlar

 • Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF)
 • Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE)
 • Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF)
 • Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK)
 • Alevi Kültür Dernekleri
 • Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
 • Demokrasi İçin Birlik Platformu (DİB)

Katılımcı kurumlar

 • HDP
 • EĞİTİM SEN
 • KESK
 • EMEP
 • EHP
 • TİP
 • TÖP
 • Yeşil Sol
 • SODAP
 • Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD)
 • Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF)
 • Demokratik Alevi Dernekleri (DAD)
 • Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği
 • Devrimci Kızılbaş Hareketi
 • Anadolu Kadın Hareketi
 • Yol Erenleri
 • Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED)
 • AKA-DER (Anadolu Kültür Ve Araştırma Derneği)
 • Kaldıraç
 • Alevi Kadınlar Birliği
 • Mor Dayanışma
 • Kadın Meclisleri
 • 17+ Alevi kadınlar
 • VELİ -DER
 • Halkevleri
 • Demokrasi İçin Birlik ve Dayanışma Sosyal Medya Platformu
 • Jinenps Gazetesi
 • Kadın Meclisleri
 • Çekmeköy Taşdelen Cemevi
 • İGEKATDER
 • Mor Dayanışma
 • Beşiktaş Cemevi
 • Bozatlı Hızır Cemevi
 • Bahçeşehir Canlar Cemevi
 • Gençlik Meclisleri
 • Öğrenci Dayanışması
 • Partizan
 • SYKP
 • Belediye İş Sendikası

Basın açıklamasının tamamı:

EŞİT YURTTAŞLIK TEMELİNDE, DEMOKRATİK VE LAİK BİR ÜLKE İSTİYORUZ! DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK, İNANÇLARA EŞİTLİK!

Demokrasiyi, laikliği, özgürlüğü, adalet ve eşitliği isteyenler olarak bugün ülkemizin dört bir yanında meydanlardayız!

Ekonomi krizde, Siyaset krizde, Memleket krizde. Eğitimde, sağlıkta, hukukta çöküş var. Geçinemeyen milyonlar, ekmek, adalet ve özgürlük istiyor. AKP-MHP İktidarı, sorumlusu olduğu siyasal ve ekonomik krizin bedelini topluma fatura ediyor. Her geçen gün daha da derinleşen krizler cenderesinden çıkış için, bu gidişata hayır diyen tüm kesimlere karşı zam, zulüm, baskı, şiddet politikalarıyla güç göstererek, tehdit ederek, zor kullanarak, daha fazla iktidarda kalmaya, faşist bir rejimi tahkim etmeye çalışıyor. Bu politikaların yansıması ülkemizde ve Dünyada savaşa yol açmaktadır. Bunun en açık göstergesi bu gün Ukrayna’da yaşanmaktadır.

İşçi ve emekçiler hakları gasp edilip güvencesizleştiriliyor. İnsanlar donarak ölüyor. Gençler intihara itiliyor. İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede geri çekilerek kadına yönelik erkek şiddetinin önü açılıyor. Çocuklar istismara maruz bırakılıyor. Göçmen ve mülteciler ırkçılık, milliyetçilik ve şovenizm körüklenerek hedef gösteriliyor. Doğamız talan ediliyor. Halklar ve inançlar kimlikleri, dilleri, kültürleri, inançları dolayısıyla asimilasyona uğruyor. Alevilerin bu ülkede maruz kaldığı zulmün fotoğrafı misali, devlet temsilcileri inançların kutsalına saldırarak, silahla fotoğraf vermekten geri durmuyor. Alevilerin inanç merkezleri olan cemevleri ibadethane değil, ticarethane ve konut statüsü kapsamında tutulup Alevi inancına yönelik asimilasyon ve ayrımcılık politikalarına her gün bir yenisi ekleniyor.

Yaşadığımız çağda evrensel değerlerle kuşatılıp bilim yuvaları haline getirilmesi gereken okullarımız ise bütünüyle gerici bir kuşatma altında. Eğitimin amacı bireyin kendi yeteneklerini keşfedip bunu geliştirmesini sağlayıp, düşünmeyi, sorgulamayı öğretmek, kendine güvenen bireyler yetiştirmektir. Fakat,bu gün eğitim kurumu tamamen tarikatlara, cemaatlere, Diyanet İşleri Başkanlığı’na teslim edilerek, dindar ve kindar bir nesil yetiştirmenin merkezi haline getirilmiştir.

Biz bu ülkede vergilerimiz, siz şeriata yatırım yapın ve çocuklarımızın geleceğini çalın diye vermiyoruz. 1950’lerden itibaren okullarda seçmeli olarak uygulanan din dersleri, ABD destekli 12 Eylül faşist darbesinin şefleri tarafından hazırlanan 1982 Anayasası ile zorunlu hale getirildi. Darbe sonrası kurulan sağ iktidarlar; tekçi, asimilasyoncu, inkarcı, cinsiyetçi eğitim sistemi inşa edip bunun üzerinden yükseldiler.

Yine Tarikatçı vakıfların isteğiyle seçmeli dersler adı altında 4 tane daha dinsel içerikli ders, müfredatta zorunlu hale getirildi. Hükümet bununla da yetinmedi! 1-3 Aralık 2021’de Milli Eğitim Şura Toplantısında 4-6 yaşındaki anaokulu çocuklarına da din dersi verilmesi tavsiye edildi. Biz biliyoruz karşı çıkmazsak bu sadece tavsiye karar olarak kalmayıp, 3 Mart’ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kesinleşmiş olarak karşımıza çıkacak. Burada din eğitiminden kastedilen, ebeveynlerin inancına bakmadan belli bir din anlayışının kavram ve ritüellerinin çocuklarımıza dayatılmasıdır. Alınan bu karar, ‘’Çocuğun Üstün Yararı” ilkesine aykırı olduğu gibi, başta Aleviler olmak üzere farklı inançta veya dini inancı olmayan milyonlarca insanın çocuklarının asimilasyonunu hedefleyen, aynı zamanda pedagojik anlamda da çocuğun sağlıklı gelişimine ket vuran bir karardır.

4-6 yaş çocuğuna din dersi vermek, somut düşünme aşamasında olan çocuğun dünyasını soyut kavramlar ile alt üst etmektir ve insan haklarına aykırıdır. Hiçbir inanç küçük çocuklara empoze edilemez. Bu tavsiye kararı, 4-6 yaş çocuğunun gelişim düzeyine, Evrensel Çocuk Hakları’na uygun olmadığı gibi laikliğe de aykırıdır. Çocuklar kimsenin siyasi malzemesi değildir. Çocuklar bu toplumun özneleridir. Millî Eğitim Şûrası Kararını Geri Çekin! İktidara sesleniyoruz: Çocuklara din dersi dayatamazsınız! Alevi çocuklarına hiç dayatamazsınız! Ciddiye alınamaz nitelikteki bir “tavsiye”ye dayandırılan bu karar, kesinlikle kabul etmiyoruz!

Bu kararda ısrar edilirse Alevi toplumu olarak sivil itaatsizlik’de dahil olmak üzere itirazlarımızı dile getiren eylemliliklerimizi daha da büyüterek devam edeceğiz. Zorunlu din dersi, başta Alevi çocuklar olmak üzere farklı inançtaki çocuklar için bir zulüm haline gelmiştir. Tekçi, ayrımcı, dayatmacı uygulamalar, laiklik ve eşitlik ilkesinin ihlalidir. Aynı zamanda kamu eğitimi adı altında İslam dinciliğinin (Şeriatçılığın) devlet eliyle örgütlenmesidir. Bu dersler toplumda inanç eksenli ayrımcılıkları yeniden üretirken mevcut medeni hukukun ve ceza hukukunun da altını oymaktadır. Bu durum, toplumsal çoğulculuğu, halkların ve inançların bir arada barış içerisinde yaşamasını güçleştirmektedir. Devletin görevi her türlü inanca, inananlar ve inanmayanlara karşı aynı mesafede durmak; çok dilli, çok inançlı ve çok kültürlü olan coğrafyamızda, her toplumun ihtiyacına yönelik eğitimi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu bağlamda eğitimin amacı tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırarak inanç ve vicdan özgürlüğünü güvence altına almaktır.

Tekçi, inkârcı, asimilasyoncu, cinsiyetçi eğitime karşı çocukların birer özne kabul edildiği, çocuk haklarının korunduğu, herkesin erişebildiği, her çocuk için eşit koşullarda bilimsel, laik, anadilinde ve kamusal eğitimin bütün koşulları bir an önce hazırlanmalıdır. Her seviyedeki zorunlu din dersleri, sözde seçmeli olanlar dâhil kaldırılmalı, din derslerini ana sınıfına kadar indiren tavsiye kararı yok sayılmalı, ayrıca altına imza atılan AİHS’ne uyulmalı, AİHM’in Alevi çocukların zorunlu din derslerinden muafiyetiyle ilgili kararları bir an önce uygulanmalıdır. Eğitim sisteminin vakıflar üzerinden düzenlenmesine, gerici, dinci vakıflara kamu kaynakları aktarımına son verilmelidir.

Daha da önemlisi, eğitim programları ve müfredatı bilimsel normlara göre yeniden düzenlenmelidir. Eğitimin ticarileştirilmesine son verilmelidir. Yoksul öğrenciler, tarikat yapılanmalarının içinde kültürel ve inançsal olarak eritilmeye çalışıldığından, barınma sorunu acil olarak çözüme kavuşturulmalıdır. Milli Eğitim Şuraları demokratik ve bağımsız bir danışma kuruluna dönüştürülmeli, bu kurullarda toplumun her kesimi temsil edilmelidir. Eğitim ile ilgili kararlar, bilim insanları ve pedagogların öncülüğünde, toplumun sosyolojik yapısını da dikkate alarak oluşan bağımsız kurullarca alınmalıdır.

Laiklik sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değil, insan onurunu, tüm hak ve özgürlükleri korumanın, çoğulcu demokrasinin ön koşuludur. Tekçi, Cinsiyetçi, Ötekileştirici, Laik Olmayan, Bilimden Uzak ve Asimilasyoncu Eğitime HAYIR !..

Gücümüz birliğimizde!

Susmuyoruz, sessiz ya da seyirci kalmıyoruz.

AHİM kararları derhal uygulansın ve zorunlu din dersleri kaldırılsın!

Okul öncesinde din dersi dayatmasını kabul etmiyoruz!

Laik bir ülkede Diyanetn İşleri Başkanlığı gibi bir kurum olmamalıdır.

Demokratik, özgürlükçü, halkçı, laik bir eğitim ve ülkeyi kurmak için bu yıkım kararını hep birlikte durduracağız!

Bilimsel, demokratik, laik, anadilinde bir eğitim eğitim istiyoruz!

Eşit yurttaşlık istiyoruz

Toplumsal cinsiyet eşitliği istiyoruz!

Cemevleri ticarethane ya da konut değildir, Cemevleri Alevilerin ibadethanelerdir!

Demokrasi ve Laiklik eşit ve özgür bir toplumun temelidir!

Demokratik, halkçı, özgürlükçü, laik bir ülkede yaşamak istiyoruz!